Forskning

Värmemadrass gör nytta

Tillför patienten värme så tidigt som möjligt i vårdkedjan – för komfort och ökade möjligheter till goda behandlingsresultat. Det forskningsområdet har engagerat Jonas Aléx, ambulanssjuksköterska från Umeå, som i våras disputerade om termisk komfort i ambulanssjukvården.

Forskning

Strokepatienter måste få vård snabbare

Vid stroke utan hjärnblödning är det viktigt att behandling med trombolys ges inom 4,5 timmar. Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås visar svart på vitt att tiden från larm till röntgen och behandling måste förkortas – medianvärdet låg på nästan fyra timmar.

När önskade arbetstider skadar

När anställda själva får välja arbetstider blir schemat ibland hälsofarligt. Chefen har ett ansvar för att hindra människor från att ”tokjobba”. Det säger Göran Kecklund, forskare som i 25 år ägnat sig åt hur man förlägger arbetstid så att det minimerar hälsorisker.

Forskning

Tillfälliga ambulansstationer kan korta utryckningstiderna

Ambulanser placerade på fler ställen, som kan ändras utifrån tid på dygnet och tidigare olycksstatistik, skulle kunna minska utryckningstiden och rädda fler under transporten till sjukhus. Det visar en studie av tillfälliga ambulansstationer i Iran, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskning

Nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) 2015

Det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) har den 15 oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERCs tidskrift Resuscitation samt i Circulation, tidskriften för American Heart Association (AHA).

Forskning

God ambulanssjukvård – på lika villkor

Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem och risker som kan påverka omvårdnaden.

Forskning

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt från Högskolan i Borås visar att hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp. Andelen patienter som får livräddande hjärt-lungräddning har också ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade SMS-livräddare.

Forskning

Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Nackkragen har använts rutinmässigt på traumapatienter i mer än 30 år. Nu finns det en växande kritik mot användningen av kragar. Det hävdas till och med att kragar orsakar mer skada än nytta, och att vi helt enkelt ska sluta använda dem.

Forskning

Inblåsningar eller ej vid bystander HLR?

Forskningsstudien TANGO 2 pågår och den syftar till att undersöka om HLR utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.