Falck ambulans får kritik av Arbetsmiljöverket


Arbetsmiljöverket

Arbetsställe FALCK AMBULANS AB KRISTIANSTAD.

BRISTER OCH KRAV
Brist 1
Arbetsmiljöverket inspekterade er verksamhet med anledning av en olycka som inträffat där ambulanspersonal utsatts för våld i arbetet. Vid inspektionen framkom att samtlig ambulanspersonal har personligt överfallslarm direktkopplat till SOS men att arbetstagarna inte har fått öva att använda larmet. De var inte säkra på vad som sker efter att man tryckt på
larmet, tex inom vilken tid kan hjälp finnas på plats och vem är det som kommer till platsen.
Det fanns också viss oro att larmet kanske inte alltid fungerar som det ska eftersom de inte har möjlighet att testa utrustningen.
Krav
Ni ska upprätta rutiner så att arbetstagarna regelbundet får öva att använda larmutrustningen. Ni ska även klargöra era rutiner för vad som sker när larm utlöses. Se 7 § AFS 1993:02.

Brist 2
Vid inspektionen framkom att antalet hot- och våldssituationer som ambulanspersonalen råkat ut för har ökat drastiskt senare år. Detta syns både i statistiken över anmälda incidenter och i er arbetsmiljöenkät. Ambulanspersonalen uppgav att de har behov av att komplettera och uppdatera sina kunskaper kring tex hur man undviker, agerar och drar sig ur en hotfull situation. En utbildningsinsats har påbörjats men endast några få har deltagit hittills och ni saknade en tidsatt skriftlig handlingsplan när samtlig ambulanspersonal ska ha genomgått utbildningen. Även vid introduktionen av nyanställda saknades denna utbildning.
Krav
Ni ska se till att den utbildning i våld- och hot ni har planerat för er ambulanspersonal blir införd i en tidsatt skriftlig handlingsplan. Ni ska även se till att utbildningen blir införd i era rutiner för introduktion av nyanställda. Se 4 § AFS 1993:02 samt 5 § AFS 2001:01.

Falck ambulans ska före 6 juli 2016 informera Arbetsmiljöverket om vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Svaret bör särskilt beskriva:
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetareLogga---Arbetsmiljoverket
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna

Källa: Ingegerd Glimberg, arbetsmiljöinspektör    Illustration: Tobias Flygar

Läs hela inspektionsrapporten här:

Läs även:   Falcks tar våld och hot på allvar


 

ANNONSER