Alarm inleder samarbete med Socialstyrelsen

Arbetet kommer i huvudsak sträva efter förtydligande kring de ”ska/skall” krav som stipuleras i för ambulanssjukvården ledande dokument.

Förbundet ser sedan en längre tid mycket stora diskrepanser i tillämpningen av exempelvis SOSFS 2013:22. I exempelvis 5 kap 7 § (SOSFS 2013:22) ett krav:

”Landstingen ska vidare planera för regelbunden träning och övning så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrofmedicinska beredskapen och genomföra insatser vid allvarlig händelse”. Vidare framgår i 7 kap 1 § (SOSFS 2013:22) att landstingen systematiskt ska följa upp och utvärdera den katastrofmedicinska beredskapen. Bland annat beskrivs uppföljning av personalens kunskap om den katastrofmedicinska planen och personalens reella förmågan att genomföra insatser vid allvarlig händelse.

Henrik Johansson framhåller att arbetet har som syfte att tydligt klargöra den negativa tolkningsbredd som råder bland olika huvudmän och upphandlade vårdgivare. Vi gör det i syfte att skapa en likvärdig ambulanssjukvård som vi anser allt för länge hamnat i felaktiga händer och satt patientsäkerheten på undantag. Det är hög tid att skapa ordning och reda i svensk ambulanssjukvård, detta framförallt för medborgarnas skull, men även för att skapa en hållbar arbetsmiljö och trygga anställningsförhållanden för landets ambulanspersonal. Det får vara slut med oskicket att förvägra personalen övning, insyn och beredskap.

ALARM-Ambulansförbundet, Box 3047, 750 03 Uppsala. Tfn: 018-430 11 10  Tfn: 073-343 55 00  www.ambulansforbundet.se

ANNONSER