Fler omkommer eller skadas allvarligt i hem- och fritidsmiljöer

Projekten, som leds av Chalmers tekniska högskola och Karlstads universitet, finansieras under perioden 2014-2017.

Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö
Inom hem- och fritidsmiljön är bostaden den miljön i med särklass flest skador. Syftet med detta projekt är att nå ökad kunskap om olika typer av skadehändelser och riskutsatthet i hem- och boendemiljö hos särskilt skadedrabbade grupper. Det gäller barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, långtidssjuka och äldre.

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i fokus
En majoritet av alla olyckor med personskador inträffar numera i människors hem- och fritidsmiljöer. Samhällets förebyggande insatser, liksom forskning i samma syfte, riktas däremot främst mot skaderisker i trafikmiljön.

– Det satsas i dag mycket pengar på att öka trafiksäkerheten, samtidigt som statistik visar att antalet olyckor i hem- och fritidsmiljö är större. Därför satsar nu MSB pengar i de här två projekten med målet att förebygga olyckor och öka säkerheten i hemmet eller i fritidsmiljön, säger Peter Green, MSB.

Det övergripande syftet med projektet är att främja säkerheten i samhället genom ny och relevant kunskap av särskild betydelse för hem- och fritidsområdet.

Läs mer på msb.se

ANNONSER