Patienterna är nöjda med ambulanssjukvården

2013-05-20 Nästan 1 300 patienter, som var i kontakt med ambulanssjukvården i Region Skåne under oktober 2012, har i en enkätundersökning berättat om sina erfarenheter av ambulans­sjukvården. Patienterna har bedömt bland annat bemötande, förtroende, delaktighet och information. Sju landsting och regioner genomförde mätningen och skillnaderna i helhetsintrycket är små på landstingsnivå. Svarsfrekvensen var 52 procent.

Bra bemötande. Högst resultat fick bemötandet av och förtroendet för ambulanspersonalen, med 95 respektive 96 kvalitetspoäng av 100 möjliga, ett extremt bra resultat. Ett område som kan förbättras är information om vad som ska hända när man kommit till sjukhuset. Den frågan fick nu 70 av 100 kvalitetspoäng. – Ambulansverksamheten får högt betyg från patienterna och det är bra, men vi har även fått synpunkter, som stimulerar oss till ytterligare förbättring av vår verksamhet, säger Poul Kongstad, verksamhetschef Region Skånes prehospitala centrum. – Det är glädjande att patienterna har ett mycket stort förtroende för vår ambulansverksamhet. En väl fungerande ambulansverksamhet är viktig för befolkningens övergripande förtroende för hälso- och sjukvården, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ambulanssjukvården i Region Skåne Ambulanssjukvården tillhör den vård som är livräddande och hindrande att ytterligare skador uppstår. Denna vård ges av medicinsk personal i hemmet eller på olycksplatsen. De flesta patienter i undersökningen fick vård och transport till sjukhus medan sju procent fick vårdinsats på plats och behövde inte åka till sjukhus. Ambulansenkäten genomfördes för andra gången i Region Skåne och resultaten har båda åren varit mycket bra. Drygt hälften av patienterna var 18-64 år och nära en fjärdedel var 75 år eller äldre. Fördelningen mellan män och kvinnor var 45 respektive 55 procent. Störst skillnad i patientupplevd kvalitet fanns i hur män och kvinnor upplevde att larmoperatören informerar om väntetid, det vill säga ringer upp och berättar om förseningar.

Yngre patienter mindre nöjda Med undantag för att fler kvinnor än män var nöjda med bemötandet från larmoperatören så fanns det inga noterbara skillnader hur män och kvinnor upplevde ambulanssjukvården. De patienter som har svenska som modersmål upplevde sig bli bättre bemötta och kände större förtroende för ambulanspersonalen än de som har annat språk som modersmål. Noteras kan också att patienter i åldern 18-44 år är mindre nöjda än övriga åldergrupper.

Fakta – Nationell patientenkät Nationell Patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Resultaten är i första hand till för det lokala förbättringsarbetet inom verksamheterna. Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Sedan dess har mätningar gjorts varje år; vartannat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård. I Region Skåne mäts primärvården varje år. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator). Resultaten visas i så kallad PUK, vilket är kvalitetspoäng och står för patientupplevd kvalitet, där maxvärdet är 100 och minsta värde är 0. PUK ska inte förväxlas med procent.

Läs hela undersökningen: www.skane.se/npe

ANNONSER