Förundersökningen mot SOS Alarm har lagts ner

Kort historik
Lagen om bevakningsföretag tillkom 1974, samma år som vi på SOS Alarm startade de två första SOS-centralerna. SOS Alarm har bedrivit larmcentralsverksamhet sedan lagen tillkom och vi ansökte 1975 om auktorisation första gången. Regeringen avslog då ansökan med motiveringen att verksamheten inte kräver auktorisation. År 1979 ansökte vi en andra gång om auktorisation och även denna gång avslogs vår ansökan. I Rikspolisstyrelsens (RPS) yttrande framgick då att SOS Alarm är ett larmförmedlande företag som har till uppgift att knyta samman hjälpsökande med den som kan hjälpa. RPS ansåg då att verksamheten inte innebar bevakning eller övervakning varpå man inte ansåg att auktorisation skulle beviljas. Därefter har RPS, den 11 juni 2009, i sina föreskrifter lagt till verksamhetslaget ”larmcentral” som eget verksamhetsslag. Ingen ändring har dock gjorts i lagen om vad begreppet ”bevakning” innebär.
Osäkerheten hos företag och rättsvårdande myndigheter var och är stor och olika besked lämnades till aktörerna på marknaden. Ett par år senare, år 2011, polisanmäldes tio larmcentraler, SOS Alarm inkluderat. I anmälan angavs att bolagen ska omfattas av auktorisationskrav enligt Lagen om bevakningsföretag och att det snedvrider konkurrensen om alla larmcentraler inte omfattas av samma regler.

Detta har hänt med förundersökningen
Förundersökningen avseende SOS Alarms brott mot Lag om bevakningsföretag är nedlagd. Åklagarmyndigheten i Stockholm lade i september 2012 ner förundersökningen. Vice chefsåklagarens motivering var att det med befintligt utredningsmaterial inte gick att bevisa att företrädare på SOS Alarm visat sådan oaktsamhet som krävs för att det ska vara fråga om ett brottsligt agerande. Rättsläget ansågs vara så oklart att underlåtenhet att lämna in auktorisationsansökan inte kunde utgöra straffbar oaktsamhet. Beslutet överprövades sedan och skickades till Åklagarmyndigheten i Malmö. Efter Överåklagarens genomgång av ärendet fann man det inte föreligga särskilda skäl att ta upp saken till prövning och begäran om överprövningen avslogs och förundersökningen lades ner.

SOS Alarms egen utredning
Parallellt med förundersökningen har SOS Alarm genomfört en egen utredning och även träffat involverade myndigheter. SOS Alarm begärde i höstas ett yttrande av Länsstyrelsen i Stockholms län om SOS Alarms verksamhet ansågs vara auktorisationspliktig. Länsstyrelsen har nu, efter nedläggningen av förundersökningen, yttrat sig och deras bedömning är att SOS Alarms verksamhet inte innebär bevakning i någon del och att SOS Alarm därmed inte uppfyller kriterierna i 1 § Lag om bevakningsföretag och att SOS Alarm därmed ej omfattas av lagen.

SOS Alarms verksamhet
SOS Alarm har en viktig roll i samhället med mission att arbeta för ett tryggare samhälle. Vi har 15 larmcentraler som uppfyller Svenska stöldskyddsföreningens normer och regler för Larmcentralsverksamhet (SFS 136).
Vår verksamhet är organiserad och dimensionerad för att utföra våra kunders uppdrag i såväl freds-, oros- som krigstid. Vi uppfyller inte bara de normer och krav som finns enligt SFS utan vi överträffar dessa. Våra larmcentraler, bemanning, teknik, redundans, organisation, tillsyn, utbildning och kontroll av personalen samt säkerhetsskydd är anpassat för att hantera stora incidenter och/eller flera samtidiga incidenter. Vi är en viktig aktör för att skapa ett tryggare samhälle och vi är ledande i Europa på tjänster för ett tryggare samhälle där vi ligger i framkant när det gäller teknik, kompetens och metoder vilket vi även fått utmärkelser för (se http://www.sosalarm.se/Pressrum/Nyheter-fran-SOS-Alarm/Sverige-bast-i-Europa-pa-112-samtal/).

Vår önskan när det gäller lagstiftning
En övervägande majoritet av säkerhetsbranschen har under lång tid efterfrågat en ny lagstiftning.
– Vi på SOS Alarm stödjer denna önskan, säger Janne Rastas Försäljningschef på SOS Alarm som även lett den interna utredningen. Vår egen utredning och historik visar på det akuta behovet av en ny lagstiftning. Ökade kostnader för störningar i verksamheten, en högre nivå av osäkerhet i samhället och ett flertal stora händelser har under senare år bidragit till att frågor om en lönsam riskhantering flyttat allt högre upp i ledningen av företag/kommuner/landsting m.m. Tiden känns mogen för en ny lagstiftning som stödjer detta arbete, avslutar Janne Rastas.
En ny, modern och tydlig lagstiftning samt en bättre tillsyn som tillser att seriösa företag konkurrerar på lika villkor skulle gynna en fortsatt framgångsrik utveckling av svenska säkerhetsföretag och medföra en ökad trygghet i samhället där säkerhetsbranschen är en viktig samhällsresurs.

För mer information
Pressjour SOS Alarm
08-205 307

Försäljningschef Janne Rastas
073-040 88 79

ANNONSER