Större krav på ambulansbesättningar

Det finns ett flertal arrangemang, som enligt lag (FAP 512) är skyldiga att ha legitimerad personal på plats. Exempel på sådana är motor-, båt- och flygsportsarrangemang. Dessa idrottförbund är således även tvingade att följa Hälso- och sjukvårdslagen, (4: HSL) vad gäller journalföring.

Men förbunden är även skyldiga att följa Patientdatalagen (PDL) och Patientupgiftslagen (PUL).

Detta ger komplexa problem, då en lag (HSL) går stick i stäv med möjligheten att kunna följa de andra två lagarna (FAP och PUL).

Idrottsrörelsen blev bortglömd?
– Lagstiftarna har inte tänkt på att HSL är designat enbart för hälso- och sjukvårdssystemet. Och juristerna har troligtvis inte funderat på idrottsrörelsen över huvud taget. Eller så anser man att allt ska inkorporeras med övrig offentlig sjukvård, vilket det inte på långa vägar, finns resurser till berättar Jan-Olof Svärd, förbundsläkare på SVEMO

Av samma anledning fick vi ändra FAP512 för några år sedan då den offentliga sjukvården inte hade kapacitet att täcka in idrottens behov berättar Jan-Olof Svärd vidare.

Konsekvensanalys
Den ena lagstiftningen går stick i stäv med de andra, när idrottsliga verksamheter ska fungera, utanför ordinär sjukvård.

Lagstiftarnas målsättning att höja patientsäkerheten, i ett övergripande perspektiv, har blivit ett gissel för idrottens frivilligkultur.

För att följa alla lagar fullt ut måste till exempel motor-, båt- och flygsportsarrangörer hyra in legitimerad personal från offentlig sjukvård eller från en registrerad privat vårdgivare (företag).

Det senare ställer krav på en administrativ organisation, med egna försäkringssystem, och Socialstyrelsens tillsyn.

Den offentliga sjukvården har ofta problem med att tillgodose personella och materiella resurser. När möjligheten finns saknar de arrangerande förbunden ofta ekonomi för att klara kostnaden.

För många små idrottsförbund, som frivilligt vill höja kompetensen, hämmar dagens lagar (HSL, PDL och PUL) utvecklingen. Det goda blir det bästas fiende.

Problemlösning
Rent praktiskt finns det två vägar till en lösning.

Alt. 1 Lagändring. En lagändring som kan ske tidigast om cirka fem år. Måste föregås av utredning och parlamentarisk beredning före ett riksdagsbeslut. Alternativet är högst osannolikt eftersom det troligtvis ger biverkningar inom den ordinarie hälso- och sjukvården.

Alt. 2 Begreppsförenkling. Privat vårdgivare. Att vidga och förenkla regelverket runt begreppet Privat vårdgivare. Kan genomföras inom 1 – 2 år. Mer troligt. Här kan till exempel Riksidrottsförbundet, andra större förbund och Röda Korset medverka .

ÖVERGÅNGSPOLICY
Det finns ingen lösning i nuläget. Tills frågan är löst kommer följande regler att gälla vid hälso- och sjukvårdsinsatser berättar Jan-Olof Svärd, förbundsläkare på SVEMO:

» 1 FAP512 liksom NT/SR ska följas för de olika grenarna.
» 2 Tävlingsledaren ska kontrollera att legitimerad personal, med adekvat utbildning (ambulanssjukvård), är på plats. Saknas läkare skall minst en legitimerad sjuksköterska kunna visa upp delegationshandling (från ansvarig läkare) som ger rätten att administrera akuta läkemedel.
» 3 Alla hälso och sjukvårdsinsatser skall journalföras / bokföras. Inhyrd arbetskraft, såväl offentlig som privat, har eget journal och registreringsansvar. Om en förening använder sig av frivilliga personer, en frivilligorganisation, eller om ingen tydlig vårdgivare finnes, skall anteckningar sparas av den enskilde utföraren i 5 år, från senaste anteckningen.
» 4 Röda Korsets sjukvårdspersonal kan inte anlitas vid Svemo-arrangemang om ovanstånde tre punkter inte kan garanteras.
» 5 Innan sjukvårdspersonalen lämnar tävlingsområdet. Och innan arrangemanget är slut ska tävlingsledningen inhämta information från sjukvårdsorganisationen kring eventuell skadehistorik, skadeplats och handläggning. Tävlingsledaren bokför skaderapporten och kompletterar med licensnummer. Kopian sändes till förbundet och orginalet förvaras på ett säkert sätt i minst 5 år.
» 6 Tävlingsledaren ser till att den skadade får information om skaderapporten som därefter ska sändas till aktuellt Försäkringsbolag.

Text: Sven Åsheden  Källa: Svemo  Bildtext: Svemos: förbundsläkare Jan-Olof Svärd.

 

ANNONSER