Regeringen stärker Tullverkets befogenheter

Regeringen har för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om nya befogenheter för Tullverket. Förslagen syftar till att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt stärka

Polisens beredskap

En särskild utredare får i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker Polismyndighetens och Säkerhetspolisens förmåga att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i

Sveriges katastrofmedicinska beredskap ska stärkas

Regeringen bedömer att Sverige behöver ha en utvecklad katastrofmedicinsk beredskap och förmåga för att mer effektivt kunna bistå katastrof- eller krigsdrabbade områden. Nu får Socialstyrelsen