Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Upphandling av prehospitala läkartjänster utan dialog


En kall februarikväll detta år, när vintern ännu höll Stockholm i sitt grepp, så besökte jag och mången med mig en hearing som upphandlingsenheten inom Stockholms läns landsting bjudit in till. Vi som gästade tillställningen var inbjuda för att ta del av tjänstemännens idéer kring kommande upphandlingar av prehospital verksamhet. Vi som var på plats fick då delge tjänstemännen synpunkter på den kommande upphandlingen av prehospitala läkarfunktioner, vägburen ambulans, sjuktransporter samt liggande persontransporter. Få kunde då ana vidden av landstingets planer, som inte heller kvantifierades vid hearingen.

Här finner du en krönika från hearingen

Nu har upphandlingsunderlaget för prehospitala läkarfunktioner släppts. I det nya avtal som denna upphandling avser leda till kommer de två (2) förstärkningsenheterna, som idag bemannas med en specialistsjuksköterska i anestesi och ambulanssjukvårdare, att ersättas av en så kallad utbyggd prehospital läkartjänst.

SLL gör bedömningen att behovet av både jourläkarbilsfunktionen och akutläkarfunktionen kommer att öka. Detta innebär att SLL nu helt utan dialog med berörd personal eller sakkunniga på området helt sonika beslutat att den prehospital akutläkarfunktion ska bemannas med en specialistutbildad läkare eller ST-läkare och en specialistutbildad sjuksköterska. Någon ekonomisk analys med jämförelser står inte heller att finna.

Från den 1 juni 2018 ska en specialistutbildad läkare eller ST-läkare och en specialistutbildad sjuksköterska göra akuta medicinska bedömningar och vidta akuta åtgärder inom den prehospitala verksamheten. Teamet ska enligt SLL vara väl samtränat och utbildat för de situationer där livräddande åtgärder krävs. Läkare ska kunna göra medicinsk bedömning av patient i hemmet eller motsvarande, initierade av prioriterings- och dirigeringstjänsten, ambulanssjukvården eller närakuter. Bedömningsuppdrag kan även röra de patienter som väntar på ambulans och finns på prioriterings- och dirigeringstjänstens väntelista (ja, en låg beredskap och ett okynnesnyttjande av ambulanser ger ”väntelistor” hos SOS Alarm, vilket i sig säger något om synen på begrepp som ambulansberedskap).

Läkare eller sjuksköterska ska medfölja ambulanssjukvårdens resurser, ambulans- och räddningshelikopter samt utföra sjukvårdsinsatser till sjöss och på öar där så krävs. Läkare ska kunna verka som medicinskt ansvarig och vårdutförare på en olycks- eller skadeplats. Sjuksköterska ska kunna arbeta som vårdutförare på en olycks- eller skadeplats. Läkare ska ha ett nära samarbete med prehospital bakjour beträffande den fortsatta handläggningen av patient till rätt vårdnivå eller som stöd i den medicinska handläggningen.

I den prehospitala akutläkarfunktionen ingår tre (3) enheter:

Enhet Nord och Syd ska bemannas med specialist- eller ST-läkare i akutsjukvård och specialistsjuksköterska i anestesisjukvård. Enheterna Nord och Syd ska bedrivas årets alla dagar 07:00 – 21:00.

Enhet Mitt ska vara bemannad med specialistläkare i anestesisjukvård och intensivvård och specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård. Enhet Mitt ska bedrivas dygnet runt årets alla dagar. Arbetstiden per dygn ska delas upp på minst två (2) arbetspass.

Det är specialistsjuksköterskan som ska framföra fordonet under samtliga uppdrag.

I den prehospitala jourläkarfunktionen ingår tre (3) enheter:

Enhet Nord, Mitt och Syd ska vara bemannad med specialistläkare i akutsjukvård eller allmänmedicin, eller ST-läkare i akutsjukvård eller allmänmedicin, och undersköterska med kompetens som liknar ambulanssjukvårdare. Enheterna ska verka vardagar 17:00 – 08:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt. Arbetstiden per dygn ska delas upp på minst två (2) arbetspass.

Det är undersköterskan som ska framföra fordonet under uppdrag. Något krav på formell ambulanssjukvårdarutbildning finns inte.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet för SLL att förlänga Avtalet med upp till tre (3) år. Ersättningssystemet består av två delar, dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels en ersättningsmodell som omsluter beställarens ersättningar till vårdgivaren. SLL kommer dels ersätta bolaget som kammar hem avtalet med en fast årlig ersättning som pyntas ut månadsvis med en tolftedel (1/12) av årsbeloppet. I den fasta ersättningen ingår bland annat telefonbedömningar. Den provisionsbaserade delen av ersättning som räknas fram på det antal statusrapporteringar som görs. För exempelvis en läkarbedömning i hemmet eller på allmän plats så kommer SLL betala 1 200 kr. En prehospital akutläkarinsats ersätts även den med 1 200 kr. Vid ett konstaterade av dödsfall utbetalas 1 950 kr. Vid utfärdande av ett vårdintyg 1950kr.

Bolaget som vinner upphandlingen kan enligt avtalet anlita underleverantörer, det vill säga en annan vårdgivare som utför hela eller delar av uppdraget. Bolaget som sluter avtal med SLL ska borga för underleverantörernas utförande av uppdraget. Bolaget ska om SLL så begär det, lämna information om vilka underleverantörer som anlitas. Som sagt: ”om SLL så begär det”.

Den som är intresserad av ekonomiska beräkningar finner säkerligen flera intressanta aspekter. Utifrån prognostiserad befolknings- och demografisk utveckling har HSF redan prognostiserat att det kommer krävas en successiv ökning av prehospitala resurser i länet. HSF beskrev i februari att det finns behov av cirka 50 procents ökning av nuvarande prehospital verksamhet fram till år 2025. Kostnadsprognosen för genomförande av de föreslagna åtgärderna för ambulanssjukvården och liggande persontransporter förväntas öka med ca 30 procent fram till år 2025 och då uppgå till cirka 710 miljoner kronor (Budgeten för vägburen ambulanssjukvård och liggande persontransporter var för 2016 cirka 542 miljoner kronor).

Kostnadsbilden från den 1 juni 2018, då de prehospitala läkarfunktionerna ska vara i rullning lämnar föga utrymme till den långa behovslistan som för var dag växer inom ambulanssjukvården. Det är dock inget SLL tagit höjd för eller för övrigt berört.

Lönebilden för såväl färdiga specielistläkare och specialisttjänstgörande läkare blir en sann utmaning för vinnande bolag att möta. Men kanske kan även de anställda kan jobba på provision med inspiration av det taxameter- och ackordsliknande avtal som SLL föst samman.

 

Stockholms län sträcker sig från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Det finns 26 kommuner som spänner över en yta av 6 519 kvadratkilometer. Cirka 35 000 personer flyttar till länet varje år. Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige. Idag bor cirka två (2) miljoner personer i länet, vilket utgör en femtedel av Sveriges befolkning. Tillsammans har dagens förstärkningsenheter och akutläkarbilen larmats ut på drygt 10 000 uppdrag under 2016

 

En organisationsförändring i avsaknad av ekonomiska underlag är sannerligen ingen småsak.

Att SLL inte ens bemödat sig att göra en risk- och konsekvensanalys eller öppet vända sig med frågor till vetenskapssamhället är nonchalant.

Att inte ens förankra den organisatoriska förändringen med ambulanspersonal som kommer berövas sina arbeten är enbart skamligt.

 

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112