Hjärt-lungräddning med eller utan inblåsningar


Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polis.
Studien avser att svara på frågan:
Behövs inblåsningar vid basal HLR i väntan på ambulans?
Gabriel Riva, ST-Läkare i Internmedicin och Kardiologi. Doktorand vid Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset/KI, berättar:
– Det är oklart om inblåsningar som en del i HLR-utförandet har betydelse för överlevnaden bland patienter där hjärtstoppet är orsakat av hjärtsjukdom.
– Syftet med TANGO2-studien är att strukturerat studera två HLR-metoder, med och utan inblåsningar, givet av liv- räddare med tidigare utbildning i HLR.
– Behovet av studier på området är mycket stort.
– I flera länder, bland annat vissa delar av USA, rekommenderas exempelvis inte inblåsningar längre men det vetenskapliga underlaget för detta är oklart.
– Kompressioner skapar en artificiell cirkulation i hjärta och hjärna.
– Uppehåll i kompressionerna medför även uppehåll i cirkulationen.
– Effektiva bröstkompressioner syftar till att åstadkomma ett tillräckligt blodflöde till hjärtat och hjärnan. Varje avbrott i kompressionerna, till exempel vid byte av livräddare eller vid inblåsningar, innebär ett snabbt sjunkande blodflöde till hjärnan  och hjärtats kranskärl.
– Å andra sidan kan korrekt utförda inblåsningar tillföra nytt syre och vädra ut koldioxid men det är oklart vilken betydelse detta har tidigt i förloppet, och att utföra inblåsningar är tekniskt svårt för de flesta livräddare.
Så här går tango2-studien till

Alla samtal till SOS Alarm och till Sjuk-vårdens Larmcentral (SvLc) i Uppsala/Västerås om misstänkt hjärtstopp kan komma att inkluderas i studien. Om hjärtstoppet är bevittnat och bedöms bero på sjukdom kan det randomiseras.
Randomisering innebär att SOS-operatören öppnar ett web-fönster för att se vilken instruktion som ska ges till uppringaren. Antingen Råd 1 eller Råd 2.
Råd 1. Uppringaren ges instruktioner om att utföra endast bröstkompressioner.
Råd 2. Uppringaren ges instruktioner om att utföra traditionell HLR – bröstkompressioner och inblåsningar.
Instruktionen gäller endast för lekmän som tidigare genomgått HLR-utbildning, Räddningstjänst och Polis skall fortsätta att göra HLR med både inblåsningar och bröstkompressioner.
Hjärtstopp orsakas i de flesta fallen av akut hjärtsjukdom och tiden till behand- ling i form av HLR och defibrillering är helt avgörande. För varje minut utan behandling minskar chansen för överlevnad med 10 %.

Jacob Hollenberg, specialistläkare i kardio- logi på Hjärtstoppcentrum Södersjukhuset/Karolinska Institutet, säger:
– Detta skulle på sikt kunna få stor inverkan på hur hjärt-lungräddning kan komma att utföras. En förenklad HLR med enbart bröstkompressioner kan öka andelen patienter som får HLR innan ambulans är på plats. Att undersöka detta kan rädda livet på många patienter framöver.
Studien stöds finansiellt av Hjärt-lungfonden och Stockholms Läns Landsting.
Etiskt godkännande finns (Etikpröv- ningsnämnden i Stockholm mars 2014). ■
Frågor besvaras av:  gabriel.riva@ki.se
Text: Sven Åsheden

ANNONSER