Förbättrat ekonomiskt resultat för Ambulans i Region Halland


Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade sammanträde idag den 27 september.  På dagens möte behandlades uppföljningsrapport 2 till och med augusti. Rapporten visar på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.

– Det är det fortsatt målmedvetna arbetet som nu visar sig ge avsedd effekt och dessa positiva resultat,säger ordförande Ann Molander (L). Den fortsatta utmaningen är att säkerställa behovet av de svårrekryterade personalgrupperna inom förvaltningen.

Ekonomi
Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet utifrån sjukvårdsupp­draget till och med augusti är plus 19 967 tkr. Helårsprognosen för sjukvårdsupp­draget bedöms till plus 11 500 tkr vilket är en förbättring med 4 600 tkr. Några av orsakerna till förbättringarna kan härröras till bland annat lägre kostnader för avskrivningar än planerat och att antalet sjukresor med taxi minskat. Även ökade intäkter för asylsökande och högre priser för ambulanstransporter för utomlänspatienter påverkar. När det gäller hjälpmedels­uppdraget är det ekonomiska utfallet till och med augusti plus 5 743 tkr och för helåret 2016 prognosticeras ett resultat i balans. Hjälpmedelskostnaderna ökar då antalet huvudhjälpmedel och antalet mottagare ökat med åtta respektive fem procent.

Framtidsarbetet
Arbetet med effektiviseringar och relevanta åtgärder fortsätter som en del i Framtidsarbetet. I förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa deltar Habiliteringen i Kungsbacka och 1177 som pilotverksamheter. Bland annat har en mätning av uteblivna besök inom habiliteringen genomförts och arbetet med att ta fram åtgärdsförslag pågår. 1177 rådgivning på telefon, har genomfört schemaförändring avseende sommarsemestrarna där man infört tre semesterperioder istället för två.
Arbete pågår för att synkronisera åtgärdsarbeten inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Förvaltningen har gjort en plan för breddinförande för alla verksamheter.

Ledamöterna fick också tillfälle till rundvandring på ambulansstationen i Kungsbacka och få mer ingående information om kvinnohälsovårdens uppsökande verksamhet för asylsökande och om fosterdiagnostik.

På nämndens möte behandlades också Uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2016.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 och hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L) 070-949 55 70
Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, 070-644 23 52


 

ANNONSER