Så rustas Rakel för framtiden


Under de närmsta åren kommer Rakel att moderniseras med ny utrustning och utökad kapacitet. En fjärdedel av alla basstationer och vart tredje växel kommer helt att bytas ut. Dessutom sker stora investeringar i att ytterligare förbättra reservkraften i nätet. En uppgradering till systemrelease 7 kommer ytterligare förbättra säkerhet, tillgänglighet och robusthet i Rakel.
Med start under våren 2016 kommer arbetet med att byta ut basstationer och växlar i Rakel att sätta igång. Huvudsakligen kommer basstationer och växlar i de första utbyggnadsetapperna att bytas ut till mer modern utrustning med högre kapacitet. Detta kommer bidra till bättre tillgänglighet i dessa områden.

Satsning på reservkraft. För att ytterligare öka robustheten i Rakel görs stora investeringar i att fram till 2018 utrusta 75 procent av Rakels basstationer med dieseldrivna reservelverk. Elverken startar automatiskt vid elavbrott och inriktningen är att bränslet ska räcka i sju dygn innan påfyllning behöver göras. Idag är den andelen cirka 60 procent. MSB:s ambition är att fortsätta satsningen på reservelverk framöver. Alla basstationer i Rakel är redan idag dessutom utrustade med reservkraft i form av batterier som klarar strömavbrott i cirka ett dygn. Enstaka undantag finns, dessa ska åtgärdas senast 2017. Dessa åtgärder leder till längre uthållighet i Rakel under svåra väderförhållanden.

Mer information om tillförlitlighet och säkerhet i Rakel

Förbättrad täckning. MSB arbetar kontinuerligt med att förbättra täckningen i Rakel. Till grund för förbättrad täckning ligger täckningskrav som rapporteras in av användarna. Under 2016 tar vi fram en långsiktig plan för förbättrad täckning för att säkerställa att områden med störst behov av förtätning kommer först.

Speciella satsningar görs också för att förstärka täckningen i speciella objekt, till exempel i köpcentrum, vägtunnlar och sportarenor.

Mer information om täckning i Rakel

Uppgradering möjliggör ytterligare förstärkning. Under de närmsta två till tre åren kommer Rakel att uppgraderas till systemrelease 7. Uppgraderingen möjliggör ytterligare förbättringar av säkerhet, tillgänglighet och robusthet i Rakel.

Kommunikation mellan Sverige och Norge. Det pågår ett svenskt-norskt samarbete (ISI) som går ut på att möjliggöra kommunikation mellan Rakel och den norska motsvarigheten, Nødnett. Projektet avslutas med en övning i november 2016 och ska vara klart för användning från 2017.

Kommunikation mellan Sverige och Norge (ISI)

Övergång till IP-teknik. Under 2018-2020 kommer vi att uppgradera radiolänkutrustningen i Skåne, Blekinge, Kalmar, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Detta arbete kommer att sätta igång när utbytet av basstationer och växlar i området är färdigställt och kommer att möjliggöra högre kapacitet, nya tjänster och övergång till IP-teknik. Successivt genomförs en övergång till IP-teknik i hela transmissionsnätet.

Framtiden. På sikt kommer Rakel att kompletteras med ett nät med högre datakapacitet. Detta för att säkerställa att kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa samt försvar är framtidssäkrade och utvecklas enligt användarnas behov.  För att aktörerna ska kunna utföra sina uppdrag behövs säkra system för såväl talkommunikation som mobila datatjänster. MSB arbetar med det regeringsuppdrag om datakommunikation som myndigheten fick i december. Redovisningen ska lämnas till regeringen fredagen den 18 mars.

TETRA kommer att fortsätta vara den teknik som används för verksamhetskritisk talkommunikation under lång tid framöver. När det finns en annan teknisk lösning som erbjuder verksamhetskritiskt tal som är minst lika bra eller bättre än det som Rakel erbjuder, kommer tekniken att bytas ut.

Mer information om regeringsuppdrag och tillgänglig och säker kommunikation

Kontakt: Karin Meibrink         Karin.Meibrink@msb.se


 

ANNONSER