Har syrgas någon effekt vid misstanke om hjärtinfarkt?

Hypotesen bakom syrgastillförseln är enkel. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats och täppt till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera. Detta ger syrebrist i den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet från det tilltäppta kärlet.
Genom syrgastillförsel ökar syrgaspartialtrycket i blodet och teorin är att mer syresatt blod når fram till det ischemiska området i hjärtmuskeln.
– Vetenskapligt har teorin om syrgastillförsel aldrig studerats i tillräcklig omfattning. Varken om syrgas är bra eller dåligt till hjärtinfarktspatienter berättar Thomas Hermansson, narkos- och ambulanssjuksköterska.Syrgasflaska-2

SVENSK FORSKNINGSSTUDIE
DETO2X – AMI, DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction är en svensk forskningsstudie initierad av Södersjukhuset och Karolinska institutet. Studien ska fastställa syrgasens roll vid akut hjärtinfarkt.
6 600 patienter planeras att ingå i studien, 3 300 skall få 6 liter syrgas och 3 300 ska inte få någon syrgas alls. Olika parametrar mellan grupperna kommer sedan att studeras ingående. Den viktigaste parametern är 1 års dödlighet.
Cirka 35 sjukhus och ambulansorganisationer deltar för närvarande och drygt 4 000 patienter är hittills inkluderade i studien. Vilket motsvarar ca 60 % av målet.
Studien är en Randomized Registrybased Clinical Trial (RRCT). Det innebär att randomisering och uppföljning sker i SWEDEHEART registret, ett nationellt och unikt kvalitetsregister där hjärtinfarktsvården från Sveriges alla akutsjukhus registreras. Alla är överens om att denna studie aldrig skulle kunna genomföras på något annat sätt eller i något annat land.
Målet är att vara klar med insamlingen av patienter i slutet av 2015 för att kunna presentera ett resultat i slutet av 2016.

VAD ÄR RANDOMISERING?
Randomisering är själva förfarandet att slumpvis utse vem som skall få syrgas eller inte. Ofta sker detta via kuvertmetod. I studien kommer detta göras datoriserat.

VAD GÖR MAN OM PATIENTEN FÖRSÄMRAS?
Om patienten försämras kontrollerar man Spo2. Går Spo2 under 90 vid ett par mätningar med några minuters mellanrum exkluderas patienten och skall ha behandling. Gör man bedömningen att patienten behöver syrgastillskott skall patienten få detta.

VEM TAR ANSVAR OM NÅGOT HÄNDER?
Den ansvariga för studien tar ansvar för ev händelser som kan härröras till studien. Som brukligt är vid alla studier så går studieprotokollet över t ex behandlingsriktlinjer vilket innebär att det är tillåtet att gå utanför behandlingsriktlinjer i de specifika fall som kan inkluderas i studien. Gör man som behandlan de personal bedömningen att patienten ej kan ingå i studien av olika skäl är det alltid det kliniska beslutet då som gäller.

Ytterligare information: thomas.hermansson@sodersjukhuset.se

www.deto2x.se                        www.ucr.uu.se/swedeheart/

Text: Sven Åsheden

ANNONSER