Ambulanssjukvården får en central roll

Under de fem senaste åren har antalet sökande till akutmottagningarna vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus ökat med i genomsnitt nio procentenheter per år. Om de istället hade sökt sig till en vårdcentral, hade många av dessa patienter fått hjälp snabbare, eftersom de då hade sluppit långa väntetider på akutmottagningen.
 
Därför ska sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm nu arbeta fokuserat med två pilotprojekt. Det handlar om att sjukhusen på ett effektivt sätt sinsemellan ska fördela patienter som kommer med ambulans och patienter som är höftopererade.

Samordning och samarbete
I en tid då gamla rutiner behöver ses över för att vi ska stå rustade att möta framtiden, är samordning, samarbete och standardisering viktiga hörnstenar.

–  Det är viktigt att alla aktörer som levererar sjukvård har en samsyn om hur vi skall göra bedömning och behandling så smidig som möjligt för patienterna. Vi måste börja arbeta i flöde och processer istället för i sjukhusstrukturer, säger Kjell Ivarsson, biträdande sjukhuschef vid Helsingborgs lasarett.
 
–  I nordvästra Skåne kompletterar vårdgivarna varandra. Vi vill genom ett ökat samarbete se till att rätt patient hamnar på rätt vårdnivå. Det ska bli rätt från början,säger Carl-Johan Robertz, verksamhetschef för medicinklinken och akutmottagningen vid Ängelholms sjukhus.

Ambulanserna nyckelspelare
I pilotprojekten har ambulanssjukvården en central roll när det gäller möjligheterna att fördela patienterna mellan sjukhusen.
 
Två förändringar för patienter i nordvästra Skåne planeras. Det ena projektet innebär att ambulansuppdrag från kommunerna Höganäs, Bjuv och Åstorp samt norra delen av Helsingborgs kommun går till Ängelholms lasarett för de patienter som har ett närsjukvårdsbehov.
 
Det andra projektet innebär att de flesta patienter som har genomgått höftfrakturoperation på Helsingborgs lasarett, får möjlighet att efter några dagar komma till Ängelholms sjukhus för vidare rehabilitering.

Bättre användning av vårdplatserna
Pilotprojekten är tänkta att vara ett första steg i arbetet med att bättre utnyttja vårdplatserna i nordvästra Skåne. Att patienterna får vård på rätt nivå från början gagnar alla.
Båda pilotprojekten startar under april månad 2013.

Korta fakta:
–  2012 passerade cirka 60 000 patienter akutmottagningen i Helsingborg och cirka 18 000 patienter akutmottagningen i Ängelholm. 
–  Av dessa behövde cirka 30 procent inneliggande vård på någon av sjukhusens avdelningar.
 
För mer information:
Kjell Ivarsson, verksamhetschef Akutcentrum, Helsingborgs lasarett. Tel: 042-406 37 05
 
Carl-Johan Robertz, verksamhetschef Medicinkliniken Ängelholms sjukhus. Tel: 0708-39 24 09
 
Poul Kongstad, verksamhetschef Region Skånes Prehospitala Centrum. Tel: 0705-93 44 48

 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.
 
Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.

Foto: Laerdal Medical

ANNONSER