Insatspoliser ska bli självförsörjande på sjukvård


Socialstyrelsen gör ett undantag från läkemedelsreglerna för att insatsstyrkornas sjukvårdsoperatörer snabbare ska kunna hjälpa egna skadade kollegor.

Under 2014 genomförde insatsstyrkorna Stockholm, Syd och Väst sammanlagt cirka 2 000 insatser av olika karaktär.
Utbildningen för insatsstyrkornas sjukvårdsoperatörer är idag femton veckor. Utbildning bedrivs och genomförs huvudsakligen av Försvarsmakten, med stöd av insatsstyrkan Västs sjuksköterskor.
Utbildningen är kopplad till och certifieras av Göteborgs universitet och genererar 15 högskolepoäng i akutsjukvård. SandCat-2
Samtliga grundutbildade sjukvårdsoperatörer genomgår årligen minst 32 timmars repetitionsutbildning i olika omfattning och olika ämnesområden genom Sahlgrenska universitetssjukhusets försorg.

Detaljerna är hemliga
Bland läkemedlen finns bl a Ketalar, Morfin och Adrenalin samt vätsketerapi med inriktning mot traumaskador. Behandlingar ska kunna ges nasalt, intramuskulärt, intravenöst eller genom intraosseös nål-sättning.
Socialstyrelsen har inhämtat ett yttrande från professor i kirurgi Ulf Björnstig, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom krisberedskap, katastrofmedicin.
I detta yttrande uppges bland annat följande. Mot bakgrund av alltmer frekvent förekommande kriminella handlingar såsom skjutningar och sprängningar föreligger en uppenbar risk för att insatspersonal kan drabbas av skador som kräver ett snabbt omhändertagande.

Särskilda skäl föreligger
Den prehospitala vårdens möjligheter att i tidigt skede stödja en polisiär insats där hot mot insatspersonalens hälsa föreligger är i Sverige begränsad. Polisens hemställan bör tillstyrkas, säger Ulf Björnstig.
Eftersom en förutsättning för att Socialstyrelsen ska kunna medge undantag är att det föreligger särskilda skäl bör beslutet vara begränsat i tid och gälla under förutsättning att de förhållanden som legat till grund för prövningen kvarstår.
Socialstyrelsen har även påbörjat en översyn av aktuell föreskrift. Av dessa skäl anser Socialstyrelsen att beslutet ska gälla till och med den 30 oktober 2017.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Olivia Wigzell. Juristen Åsa Lindberg har varit föredragande. ■

Text: Sven Åsheden

Källa: Socialstyrelsen  Arkivfoto: Jin Johansson


 

Kommentarer

 1. Jon Hallin säger:

  Vad är det polisen har hemstält om, och vad är det för undantag som görs? 🙂 Blir en lite märklig artikel när man inte får veta vad det egentligen handlar om. Även om detaljerna är hemliga borde det gå att beskriva i generella ordalag?

 2. Hemställan handlar om dispens från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedel ska iordningställas och administreras av legitimerad personal, en sjuksköterska eller en läkare.
  Socialstyrelsen har inte medgett någon sådan dispens för exempelvis ambulanssjukvårdare. En ambulans-sjukvårdare, oavsett antal år i yrket, är därmed inte berättigad att iordningställa läkemedel och ansvara för administreringen av detta till en patient.

  https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1

 3. Jonas Kristiansson säger:

  Egna skadade kollegor läser jag i artikeln. Är det så socialstyrelsen definierar det också? I såfall gäller det inte allmänhet som råkar komma ivägen eller eventuella kriminella. Bra att socialstyrelsen gör en mycket tydlig avgränsning.

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*