Insatspoliser ska bli självförsörjande på sjukvård


Socialstyrelsen gör ett undantag från läkemedelsreglerna för att insatsstyrkornas sjukvårdsoperatörer snabbare ska kunna hjälpa egna skadade kollegor.

Under 2014 genomförde insatsstyrkorna Stockholm, Syd och Väst sammanlagt cirka 2 000 insatser av olika karaktär.
Utbildningen för insatsstyrkornas sjukvårdsoperatörer är idag femton veckor. Utbildning bedrivs och genomförs huvudsakligen av Försvarsmakten, med stöd av insatsstyrkan Västs sjuksköterskor.
Utbildningen är kopplad till och certifieras av Göteborgs universitet och genererar 15 högskolepoäng i akutsjukvård. SandCat-2
Samtliga grundutbildade sjukvårdsoperatörer genomgår årligen minst 32 timmars repetitionsutbildning i olika omfattning och olika ämnesområden genom Sahlgrenska universitetssjukhusets försorg.

Detaljerna är hemliga
Bland läkemedlen finns bl a Ketalar, Morfin och Adrenalin samt vätsketerapi med inriktning mot traumaskador. Behandlingar ska kunna ges nasalt, intramuskulärt, intravenöst eller genom intraosseös nål-sättning.
Socialstyrelsen har inhämtat ett yttrande från professor i kirurgi Ulf Björnstig, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom krisberedskap, katastrofmedicin.
I detta yttrande uppges bland annat följande. Mot bakgrund av alltmer frekvent förekommande kriminella handlingar såsom skjutningar och sprängningar föreligger en uppenbar risk för att insatspersonal kan drabbas av skador som kräver ett snabbt omhändertagande.

Särskilda skäl föreligger
Den prehospitala vårdens möjligheter att i tidigt skede stödja en polisiär insats där hot mot insatspersonalens hälsa föreligger är i Sverige begränsad. Polisens hemställan bör tillstyrkas, säger Ulf Björnstig.
Eftersom en förutsättning för att Socialstyrelsen ska kunna medge undantag är att det föreligger särskilda skäl bör beslutet vara begränsat i tid och gälla under förutsättning att de förhållanden som legat till grund för prövningen kvarstår.
Socialstyrelsen har även påbörjat en översyn av aktuell föreskrift. Av dessa skäl anser Socialstyrelsen att beslutet ska gälla till och med den 30 oktober 2017.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Olivia Wigzell. Juristen Åsa Lindberg har varit föredragande. ■

Text: Sven Åsheden

Källa: Socialstyrelsen  Arkivfoto: Jin Johansson


 

ANNONSER