Påverkar personliga värderingar vården?

I forskning kring etik brukar man tala om personliga och professionella värderingar. De professionella värderingarna som sjuksköterskor har kommer från yrkets utveckling ända tillbaka till Florence Nightingale. Det kan vara att man respekterar och ser människor utifrån lika värde, att man respekterar deras autonomi eller att man är en altruistisk person.

Men om vi tänker oss två olika sjuksköterskor som ger vård till samma patient i samma situation, påverkar deras personliga värderingar vården – och i så fall hur?

– Kanske skulle ingen av dem ge dålig vård, men de kanske ger mindre bra vård respektive god vård. Personliga värderingar skulle kunna göra den ena sjuksköterskan mer lämplig än den andra, säger Anders Bremer.

Skillnader mellan svensk och spansk ambulanspersonal.  Han tar som exempel en ambulanssjuksköterska som alltid värderar sina rättigheter högst och inte lyckas balansera detta mot patientens bästa. Det skulle kunna vara att ”min säkerhet går före allt”.

– Då kanske den ambulanssjuksköterskan inte utför vissa moment eftersom de anses för farliga, vilket kan leda till sämre vård för patienten eller att vården fördröjs, resonerar han.

Anders Bremer och María Jiménez Herrera, docent vid Universidad Rovira i Virgili, Spanien, har studerat etiska värderingar hos ambulanspersonal i Spanien och Sverige. Grupperna består av 25 personer vardera, i den spanska gruppen ingick sjuksköterskor och läkare medan i den svenska var det bara sjuksköterskor. De lät ambulanspersonalen svara på frågor där svaren var indelade i tre grundvärden. På det viset mätte de om personalen värdesätter social rättvisa, nytta eller moraliska rättigheter högst.

Studien visar att den svenska ambulanspersonalen i större utsträckning betonar moraliska rättigheter medan den spanska betonar social rättvisa.

– Det är en pilotstudie och ytterligare studier måste genomföras för att man ska kunna dra väl underbyggda slutsatser och för att kunna svara på frågor som vad skillnaden beror på och om det har någon betydelse för den vård de ger, säger Anders Bremer.

Fakta: Prehospitalt forskningssymposium 5 mars
Anders Bremer är en av flera som håller föredrag under Prehospitalt forskningssymposium vid Högskolan i Borås den 5 mars. Andra föredrag handlar exempelvis om hjärtstoppsregistret, relationer till patienter och anhöriga samt tidig upptäckt av sepsis. Mer information och fullständigt program: www.hb.se/symposium2015

Text: Anna Kjellsson,

Bildtext: Två olika sjuksköterskor som ger vård till samma patient i samma situation, påverkar deras personliga värderingar vården – och i så fall hur?

ANNONSER