Prehospitalt Ambulans Stroke Test

Studien är initierad av neurologerna Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken SUS-Lund, och Magnus Esbjörnsson, Neurologiska kliniken Hässleholms sjukhus. Arne Olofsson RSPE är medicinsk företrädare prehospitalt och studiesamordnare på plats är Marcus Anundi. Man använder sig av ett protokoll för att kvantifiera neurologiska tecken, såsom pareser, ensidig muskelsvaghet, känselbortfall, snedhet i ansiktet (facialispares), svårighet att tala, förståelse, ögonställning och synfältsundersökning. Testet är mycket enkelt att genomföra, där varje post ges 0, 1 eller 2 poäng enligt protokollet (preHAST). Under studien görs detta som en tilläggsuppgift efter det att man skall ta med patienten som inkluderats och prioriterats enl. RETTS ESS 10 (sensibilitetsstörning), ESS 12 (yrsel), ESS 12 (stroke, neurol. bortfall/TIA) samt ESS 19 (huvudvärk), där stroke/TIA misstänks. Under studieskedet påverkar således inte testet alls patienthandläggningen. Tanken är att mäta användbarhet och kvalitet på preHAST prehospitalt. För att få en första uppfattning om detta görs testet på ovanstående ambulanspatienter under våren 2014 alltså i Hässleholm.

Man har hittills hunnit inkludera ca 60 patienter. Vi vill i första skedet ha med ca 100 patienter för att få rimlig statistik. Från ambulanspersonalens sida upplever man testet enkelt att utföra, man gör det inom 2 min (ofta kortare tid), och testet upplevs som resultatstabilt, alltså oberoende av vem som gör det. Tendensen är att sensibiliteten dvs. förmågan att fånga in stroke är mycket bra, i klass med t ex. AKUT-testet, och att specificiteten, dvs. förmågan att avgöra att det är just stroke ökar med preHAST- poängen, dvs. ju allvarligare stroke ju högre specificitet. Just detta är mycket intressant då det öppnar möjligheten att tidigt, kanske redan i ambulans ta patient till särskilt centrum för radiologisk intervention (katerburen trombendartärektomi).

Testet görs också i Stockholm på Södersjuhusets akutmottagning. Man behöver fler kliniska tester framgent för att verkligen få tillräckligt god statistik, och förhoppningen är att preHAST verkligen kommer att bli ett prehospitalt viktigt verktyg för våra stroke-patienter.

Källa: Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

ANNONSER