Legitimerad personal ska kunna arbeta ideellt

JOS 4Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen ställer höga krav på patientsäkerhet. Kraven på dokumentation av åtgärder inom vården och att det finns en ansvarig vårdgivare är exempel på regler som syftar till att främja en god och säker vård.

Uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet.

Svårighet att idag bidra med medicinska kunskaper på frivillig basis.

För många ideella organisationer kan de långtgående kraven försvåra möjligheten att anlita hälso- och sjukvårdspersonal som bidrar med sina medicinska kunskaper på frivillig basis, vid till exempel idrottstävlingar eller ungdomsläger. Den omfattande hälso- och sjukvårdslagstiftningen är inte anpassad till de förhållanden som de ideella organisationerna har att förhålla sig till.Inom denna verksamhet handlar det för det mesta om enklare vårdåtgärder, till exempel att behandla mindre sårskador och stukade fötter, medan regelverket är utformat för att kunna tillgodose säkerheten inom sjukvården generellt. Samma regler gäller därför för all sjukvård, som typiskt sett bedrivs vid till exempel större sjukhus och vårdmottagningar.

Regeringen anser att de insatser som vidtas av ideella organisationer och enskilda personer är mycket betydelsefulla. Verksamheten är en central del av demokratin och bidrar till samhällsutveckling och välfärd. De insatser som hälso- och sjukvårdspersonal utför kan dessutom öka säkerheten vid olika aktiviteter eller evenemang.

Uppdrag i dialog med övriga aktörer

Uppdraget ska utföras i dialog med Inspektionen för vård och omsorg samt de aktörer på området som inför olika arrangemang, av till exempel idrottslig karaktär eller lägerverksamhet, engagerar vårdpersonal.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 december 2014.

 

ANNONSER