MedHelps vinnande anbud

Anbudsgivare 1: MedHelp AB

Kvalitetsområde 1/underkriterium 1 – Samverkan och verksamhetsutveckling

Mål. Samverkan ska bedrivas kontinuerligt, utvärderas och utvecklas över tid. Samverkan ska bidra till ökad patientsäker het, gemensamt lärande, verksamhetsutveckling och effektivt nyttjande av resurser.

Bedömning och motivering. Anbudsgivaren har i utvärderingen av kvalitetsområde l /underkriterium 1, Samverkan och verksamhetsutveckling, uppfyllt de kriterier för Mycket god nivå som anges i Anbudsinbjudan 1.16.2, Utvärdering.

Anbudsgivarens redovisade lösningar för organisation och arbetssätt visar på mycket god insikt i vad som krävs för att uppnå målet och som under hela avtalstiden säkerställer kvaliteten inom området.

Anbudsgivaren beskriver på ett trovärdigt, tydligt och detaljerat sätt den modell för samverkan och verksamhetsutveckling som Anbudsgivaren tillämpar.

Arbetsmodellen omfattar såväl realtid och närtid som framtid och ger, tillsammans med det beskrivna Utvecklingsrådet, en tydlig bild av en väl genomtänkt organisation och ett systematiskt arbetssätt där bland annat, vilka insatser som ska genomföras och varför insatserna ska genomföras beskrivs. Ansvar, resultat och uppföljning är tydligt och väl beskrivna.

Kvalitetsområde 2/underkriterium 2 – Egenkontroll och patientsäkerhet

Mål. Vårdgivaren ska genom ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete som utvärderas fortlöpande, säkerställa kvalificerade bedömningar, hög tillgänglighet och hög patientsäkerhet

Bedömning och motivering: Anbudsgivaren har i utvärderingen av kvalitetsområde 2 /underkriterium 2, Egenkontroll och patientsäkerhet, uppfyllt de kriterier för Mycket god nivå som anges i Anbudsinbjudan, punkt 1.16.2, Utvärdering.

Anbudsgivarens redovisade lösningar för organisation och arbetssätt visar på mycket god insikt i vad som krävs för att uppnå målet och som under hela avtalstiden säkerställer kvaliteten inom området.

Anbudsgivaren beskriver på ett trovärdigt, tydligt och detaljerat sätt processerna inom egenkontroll och patientsäkerhetsarbete, hur arbetet organiseras och ett systematiskt arbetssätt över tid när det gäller uppföljning av avvikelser, klagomål, bedömningar, medicinskt beslutstöd och svarstider, där bland annat insatser, ansvar, resultat och uppföljning är tydligt beskrivna.

Ett exempel är beskrivningen av MBS-rådet, med beskrivningar av hur medicinska beslutstödsystemet ska följas upp och hur resultatet ska användas.

Kvalitetsområde 3/underkriterium 3 – Personalens kompetens

Mål. Vårdgivaren ska genom systematiskt kompetensutvecklingsarbete säkerställa att personalen har erforderlig kompetens och lämplighet för att garantera patientsäkra bedömningar, gott bemötande och effektivt nyttjande av prehospitala resurser.

Bedömning och motivering: Anbudsgivaren har i utvärderingen av kvalitetsområde 3 /underkriterium 3, Personalens kompetens, uppfyllt de kriterier för Mycket god nivå som anges i Anbudsinbjudan punkt 1.16.2 Utvärdering.

Anbudsgivarens redovisade lösningar för organisation och arbetssätt visar på mycket god insikt i vad som krävs för att uppnå målet och som under hela avtalstiden säkerställer kvaliteten inom området.

Det framgår bland annat av den ”modell för kompetensutveckling” som Anbudsgivaren presenterat. Anbudsgivaren beskriver på ett trovärdigt, tydligt och detaljerat sätt modellen för en väl genomtänkt organisation för systematiskt kompetensutvecklingsarbete där bland annat insatser, ansvar och uppföljning är tydligt och väl beskrivna.

Text sammanställd av Sven Åsheden

 

ANNONSER