Samarbete runt IT och eHälsa inom svensk ambulanssjukvård


Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, och PICTA, Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park kommer att utöka sitt samarbete för att driva på utveckling, nyttiggörande och innovation inom IT och eHälsa inom ambulanssjukvården.

-Då Flisa företräder medlemmar från Sveriges samtliga sjukvårdsregioner och landsting ser vi det som att vi samlar ambulans-Sverige. PICTA samlar bl a teknik-Sverige och akademi. Tillsammans skapar vi en plattform där många olika aspekter kan mötas. Syftet är att utveckla vården genom att kombinera medicinsk vetenskap med teknik och aktuell forskning, och på så sätt möjliggöra att patienterna får ett så bra omhändertagande som möjligt i framtiden, säger Håkan Klementsson, ordförande i Flisa. 

– Tillsammans kan vi än mer effektivt driva IT- och eHälsofrågorna i den prehospitala vården. Vi ser att det finns många områden vi kan utveckla, till gagn både för patient och för personal. Den prehospitala vården måste också finnas med ordentligt på sjukvårdens digitaliseringskarta. Målet är att den nationella ambulanssjukvården blir en integrerad del av den nationella digitaliseringen av Hälso- och sjukvården, t ex Vision eHälsa 2025, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för Prehospital ICT Arena (PICTA), på Lindholmen Science Park.

Precis som hälso- och sjukvården i stort står den prehospitala vården inför stora utmaningar och behov av digitalisering. Tidigt i vårdkedjan skall viktiga beslut om handläggning, val av vårdprocess och destination fattas – många gånger i en komplicerad och stressande miljö. Illustrativa exempel på detta är vårdkedjor där tidsaspekten och valet av destination är avgörande, såsom akut hjärtinfarkt, stroke, trauma och sepsis. Detta är också stora sjukdomsgrupper där risken för död och långvarig skada är betydande om inte rätt vård inleds snabbt.

Flisa och PICTA vill driva på utveckling

För att stödja personalens arbete och därmed omhändertagandet av patienten, krävs informationsutbyte med alla andra aktörer i vårdkedjan, tillgång till information från olika källor samt olika former av datoriserade kliniska beslutsstöd – kort sagt kvalificerad IT och eHälsa. Väl utformade lösningar och processer bidrar också till bättre vårdutfall, ökad patientsäkerhet, bättre möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling. Trots att tekniken idag erbjuder stora möjligheter tas dessa långtifrån tillvara fullt ut i praktiken. Genom att utöka sitt samarbete vill Flisa och PICTA driva på utveckling, nyttiggörande och innovation inom området.

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park. I samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi arbetar vi för att undanröja de hinder som gör att IT och e-hälsa inte utnyttjas och utvecklas till sin fulla potential inom till exempel ambulanssjukvård. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom sjukvården. Prehospital ICT Arena arbetar med hela vårdkedjan, från att någon behöver hjälp till dess att patienten hamnat rätt. Arenan finansieras av Västra Götalandsregionen och insatser från arenans intressenter.

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.


 

ANNONSER