Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård


carl-magnusson

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Carl Magnusson, doktorand knuten till centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, ska studera om det är patientsäkert. Kanske kan det rädda liv?

Göteborg var 2013 först i Sverige med en bedömningsbil. Nu finns de på ett flertal ställen i landet men är fortfarande få. Göteborg har två och det är dem som Carl Magnusson ska studera.

Han berättar att syftet med bedömningsbilar är att slippa skicka ambulans när det inte behövs, när symptomen är oklara eller lågprioriterade. Dessutom finns det skäl att tro att de är resurseffektiva eftersom de är enkelbemannade till skillnad från ambulans.

Finns till för patienten

Bedömningsbilen körs av en specialistsjuksköterska vars uppgift är att göra en bedömning utifrån patientens vårdbehov. Kan patienten stanna kvar hemma eller behövs vård på vårdcentral eller på akutmottagning? Patientens vårdbehov ska också styra transportsätt vid vård utanför hemmet.

– Patientens behov ska tillgodoses på ett sätt som orsakar så lite lidande som möjligt. Det kan till exempel innebära en vårdinsats i hemmet eller att en primärvårdskontakt etableras i stället för att patienten ska åka fram och tillbaka till en akutmottagning. Det är viktigt att detta sker patientsäkert, att de patienter som stannar kvar i hemmet verkligen är i skick att göra det, säger Carl Magnusson.

Outforskad mark

– Det finns inte så mycket forskning när det kommer till prehospital patientsäkerhet. Därför är den här forskningen så spännande, vi vet så lite! Vad händer med dem som blivit besökta av en bedömningsbil? Har de patienterna prioriterats rätt eller hade en ambulans varit ett bättre alternativ från början?

Carl Magnusson har under en tid intresserat sig för bedömningsbilar. När han studerade till ambulanssjuksköterska i Borås genomförde han studier som visade att majoriteten av dem som bedömts av en specialistsjuksköterska i en bedömningsbil, 529 fall under sex månader, har fått korrekta bedömningar på plats.

– Det ter sig patientsäkert och det är min hypotes till den stora studien som startar i höst. Jag ska jämföra 1 500 bedömningsbilsfall med 1 500 ambulansfall för att kunna dra mer långtgående slutsatser.

Kan din forskning rädda liv?
– Ja, om ambulanstillgängligheten ökar med hjälp av att bedömningsbilen ökar. Det vet vi inte än. Det vi vet är att populationen ökar, antalet äldre ökar, och även behovet av hälso- och sjukvård ökar – bedömningsbilar kan vara en lösning.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Lars Ardarve


 

ANNONSER