Föreslår skärpt lag om kränkande fotografering vid olyckor

ALARM-Ambulansförbundet föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt otillbörlig olovlig fotografering. Förstärkningen i brottsbalken ska komplettera sådan fotografering som redan idag kan vara förenad med straffansvar och som innebär ett intrång i blåljuspersonals arbetsinsats vid olyckor och omhändertagande av individer som drabbas av sjukdomsfall.

– Bestämmelsen bör omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett plats, sker på ett sätt som av blåljuspersonal bedöms försvåra en räddningsinsats säger Henrik Johansson

ALARM-Ambulansförbundet föreslår förbud mot all fotografering där räddningsarbete pågår. Straffbestämmelsen ska inte gälla fotografering eller annan bildupptagning som utgör ett led i en myndighets verksamhet.

ALARM-Ambulansförbundet vill på grund av en rad för individer förnedrande händelser se en kriminalisering av all typ av fotografering i privata miljöer utan samtycke.

Under tidigt 70-tal och i mitten på 2000-talet genomfördes statliga utredningar kring olovlig fotografering som resulterade i ett förslag att kriminalisera smygfotografering som kränker privatpersoners integritet. Justitiedepartementet med dåvarande justitieminister Beatrice Ask i spetsen lyfte 2011 efter påtryckningar från Europadomstolen åter frågan, som resulterade i ett lagförslag som riksdagen fattade beslut om den 29 maj 2013 och som började gälla den 1 juli 2014.

-Tyvärr omfattar inte den i och för sig behövliga lagen om olovlig fotografering tydligt räddningsarbete. Lagen har i vid exempelvis olyckor inte fått önskvärd effekt. De olycksdrabbade och sjukas integritet är därför det tyngst vägande skälet till en kraftfull lag och straffskärpning. Den personliga integriteten måste komma i första hand. En försvarslös person som inte kan värja sig mot fotografering ska därtill garanteras skydd mot trenden att filma olyckor och sjukdomsfall genom ökad användning av avspärrningar tillägger Henrik Johansson.

ALARM-Ambulansförbundets ordförande Henrik Johansson reser även flera moraliska frågor kring utbredningen av att människor allt oftare väljer att filma istället för att göra en första räddningsinsats. Det vittnar om behovet av moraliska principer, som näppeligen kan regleras i svensk lag.

Arkivbild. Foto: Sven Åsheden

ANNONSER