Stort förtroende för räddningstjänst och ambulans

Genre-3

– Det känns bra att invånarna har så stort förtroende för räddningstjänsten och ambulansen. Det rör sig om mycket viktiga verksamheter, som många gånger hanterar akuta och livsavgörande händelser, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

En annan fråga som undersökts i studien är vilken förväntan invånarna har på bland annat ambulansen och räddningstjänsten. I alla kommungrupper är ambulansen snabbare på plats än vad invånarna förväntar sig. Även räddningstjänsten är ofta snabbare än förväntat. Det visar en jämförelse av hur många invånare som förväntar sig hjälp inom tio minuter med hur ofta hjälpen kommer så snabbt (se tabell 15).

Tabell 15: andel som förväntar sig hjälp inom 10 minuter och andel som faktiskt får det

– Det är positivt att samhällets skyddsnivå för denna typ av händelser i huvudsak är i samklang med medborgarnas förväntningar. En utmaning framöver är att via indikatorer och analys på motsvarande sätt kunna beskriva utfall och förväntan när det gäller skydd mot andra typer av hot, såsom störningar i samhällsviktig verksamhet, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

Genre-4SKL:s och MSB:s rapport släpps årligen, och innehåller även uppgifter om olyckor och brott i landets alla kommuner. Dessa uppgifter, tillsammans med enkätstudien, är användbara när kommunerna nu tar fram handlingsprogram för ökad säkerhet under mandatperioden 2015-2018, enligt SKL och MSB.

– Kommunerna får en bra överblick över tryggheten och säkerheten lokalt. De kan jämföra sitt utfall med andra likvärdiga kommuner, få uppslag till vad de kan göra för att förbättra sig och sedan följa upp utvecklingen, säger Håkan Sörman.

– Öppna jämförelser är ett av flera instrument som kommunerna kan använda sig av i sitt utvecklingsarbete för att minska olyckorna och för att öka sin krishanteringsförmåga, säger Helena Lindberg.

Fakta om enkäten

Enkätstudien genomfördes av MSB under våren 2014. 44 800 personer i åldersgruppen 18 till 79, boende i 58 olika kommuner, deltog. Utöver frågor om förtroende för och förväntan på offentlig service inom området trygghet och säkerhet, fick personerna även svara på frågor om oro för olyckor, brott och samhällsstörningar samt vilken möjlighet de har att påverka sin egen säkerhet.

Sammanvägt värde om olyckor och brott

Kommunerna rangordnas i rapporten enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med olyckor och brott i kommunen. Det behöver dock inte vara så att kommunerna som ligger i topp arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet, kommunerna har olika förutsättningar. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar.

Nationellt sett har Ydre bäst sammanvägt värde, därefter Knivsta och Lomma.

Kontakt
Fredric Jonsson, SKL, 070-675 19 93, fredric.jonsson@skl.se
Ingela Stenbäck, MSB, 010-240 5669, ingela.stenback@msb.se
Pressjour: 08-452 71 01
Foto: John Thorner (Räddningstjänst), Fotogruppen Södersjukhuset (Ambulanssjukvård)
Text: SKL

ANNONSER