Ambulansbesättningarnas framtida kompetens?

Ansvaret för att organisera och styra ambulanssjukvården ligger idag på landstingen. Landstingen har ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården haHenrikr den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård… under ambulansuppdrag. Det finns ca 1 500 yrkesverksamma ambulanssjukvårdare i riket. Medelåldern inom yrkesgruppen är hög. Inom 5 år beräknas 16 procent att gå i pension. Av det totala antalet anställda Ambulanssjukvårdare finns flest i Stockholm, Västra Götaland och Skåne (37 procent).

Resultatet av intervjuer och remissvar från 14 landsting visar att det görs skiftande bedömning kring vilken kompetens som framgent behövs i olika delar av landet:

5 av 14 landsting uppger att de vid rekrytering av ambulanspersonal efterfrågar både sjuksköterskor och undersköterskor.

9 av 14 landsting uppger att de vid rekrytering av ambulanspersonal enbart efterfrågar sjuksköterskor.

5 av 9 landsting har dessutom fattat formellt beslut att ambulansbesättningen på sikt enbart ska bestå av sjuksköterskor. Något som Västernorrlands läns landsting realiserat.

Källa: Alarm Ambulansförbundet

Bildtext: Henrik Johansson, ordförande Alarm Ambulansförbundet.

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*