Nationell licens och nationell utbildning för utryckningskörning!

Sveriges Riksdag och dess trafikutskott har under årens lopp fått ett antal motionsyrkanden, där motionärerna yrkat på att ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av Sven_korradutryckningsfordon inrättas.

Avslag
Riksdagens Trafikutskott har avslagit samtliga motionsförslag, med den naiva motiveringen att respektive arbetsgivare ska tillgodose utryckningspersonalens behov av lämplig utbildning och säkerställa att förarna har och får den kompetens som är nödvändig för att framföra utryckningsfordonen på ett trafiksäkert sätt. Det finns goda exempel på att detta fungerar men lång fler på att det inte fungerar.
Rätt kompetens vid utryckningskörning kan vara skillnaden mellan liv och död, såväl för den enskilda människan som för den utryckande besättningen.

Liknande problematik för all utryckningskörning
Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå, med Med. Dr. och projektledare Pontus Albertsson i spetsen, studerade ett antal ambulansolyckor vid ett försäkringsbolag. Av de 16 olyckor med personskador som uppdagades var det i 80 procent av fallen föraren som vållade olyckan. Liknande problematik återfinns även inom annan utryckningskörning. Detta måste ses som ett misslyckande för en blåljusbransch vars hantverk är just trygghet.
Särskilt med tanke på de långtgående möjligheter till förebyggande arbete som idag står till vårt förfogande.

Tidsvinsteorin och riskmedvetenhet
I Västerbotten har ett flertal ambulanser en utrustning (DART) som registrerar hela händelseförloppet under en utryckning. Det digitala informationsmaterialet ger viktig feedback till personalen och besättningarnas utryckningskörning blir därmed bara bättre och bättre.
Det är dags att lägga större fokus på analys och reflektion av det egna körbeteendet och mindre fokus på manövrering och hantering av kritiska situationer (färdighetsträning) med broms och undanmanövrar i höga hastigheter.

Attitydfrågor och trafikpsykologi
En brandbil kan väga 20 ton, ha en toppfart runt 130-140 km i timmen. Det är inte helt enkelt att få stopp eller väja med en sådan koloss.
I Jämtland pågår sedan en tid ”projektet fri väg” inom räddningstjänsten. Kortfattat handlar det om att vaska fram rätt utryckningsförare. Läs artikel på sida 40.
Kravet på politikerna i Riksdagens Trafikutskott måste intensifieras och bli ännu tydligare!
För att säkra den enskilda människan och den utryckande blåljusbesättningens liv och lem måste vi tillsammans driva frågorna om nationell licens och nationell utbildning.

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare, sven@s112.se

ANNONSER