Hjärt-lungräddning med eller utan inblåsningar


Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polis.
Studien avser att svara på frågan:
Behövs inblåsningar vid basal HLR i väntan på ambulans?
Gabriel Riva, ST-Läkare i Internmedicin och Kardiologi. Doktorand vid Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset/KI, berättar:
– Det är oklart om inblåsningar som en del i HLR-utförandet har betydelse för överlevnaden bland patienter där hjärtstoppet är orsakat av hjärtsjukdom.
– Syftet med TANGO2-studien är att strukturerat studera två HLR-metoder, med och utan inblåsningar, givet av liv- räddare med tidigare utbildning i HLR.
– Behovet av studier på området är mycket stort.
– I flera länder, bland annat vissa delar av USA, rekommenderas exempelvis inte inblåsningar längre men det vetenskapliga underlaget för detta är oklart.
– Kompressioner skapar en artificiell cirkulation i hjärta och hjärna.
– Uppehåll i kompressionerna medför även uppehåll i cirkulationen.
– Effektiva bröstkompressioner syftar till att åstadkomma ett tillräckligt blodflöde till hjärtat och hjärnan. Varje avbrott i kompressionerna, till exempel vid byte av livräddare eller vid inblåsningar, innebär ett snabbt sjunkande blodflöde till hjärnan  och hjärtats kranskärl.
– Å andra sidan kan korrekt utförda inblåsningar tillföra nytt syre och vädra ut koldioxid men det är oklart vilken betydelse detta har tidigt i förloppet, och att utföra inblåsningar är tekniskt svårt för de flesta livräddare.
Så här går tango2-studien till

Alla samtal till SOS Alarm och till Sjuk-vårdens Larmcentral (SvLc) i Uppsala/Västerås om misstänkt hjärtstopp kan komma att inkluderas i studien. Om hjärtstoppet är bevittnat och bedöms bero på sjukdom kan det randomiseras.
Randomisering innebär att SOS-operatören öppnar ett web-fönster för att se vilken instruktion som ska ges till uppringaren. Antingen Råd 1 eller Råd 2.
Råd 1. Uppringaren ges instruktioner om att utföra endast bröstkompressioner.
Råd 2. Uppringaren ges instruktioner om att utföra traditionell HLR – bröstkompressioner och inblåsningar.
Instruktionen gäller endast för lekmän som tidigare genomgått HLR-utbildning, Räddningstjänst och Polis skall fortsätta att göra HLR med både inblåsningar och bröstkompressioner.
Hjärtstopp orsakas i de flesta fallen av akut hjärtsjukdom och tiden till behand- ling i form av HLR och defibrillering är helt avgörande. För varje minut utan behandling minskar chansen för överlevnad med 10 %.

Jacob Hollenberg, specialistläkare i kardio- logi på Hjärtstoppcentrum Södersjukhuset/Karolinska Institutet, säger:
– Detta skulle på sikt kunna få stor inverkan på hur hjärt-lungräddning kan komma att utföras. En förenklad HLR med enbart bröstkompressioner kan öka andelen patienter som får HLR innan ambulans är på plats. Att undersöka detta kan rädda livet på många patienter framöver.
Studien stöds finansiellt av Hjärt-lungfonden och Stockholms Läns Landsting.
Etiskt godkännande finns (Etikpröv- ningsnämnden i Stockholm mars 2014). ■
Text: Sven Åsheden

Vi ska skapa en populär podcast

En podcast, eller podd, är ett radioprogram i digitalt format.

Videokommunikation från ambulans vid misstänkt stroke

Om vårdkedjan effektiviseras och tid till rätt behandling förkortas sparas liv och chansen till fortsatt oberoende för den drabbade ökar betydligt. Dessutom reduceras samhällets kostnader kopplade till sjukdomen.

Utbildning till ambulanssjukvårdare återupptas

Yrkeshögskolan satsar på skräddarsydd utbildning i Skövde och Stockholm – framtagen i nära samarbete med ambulanssjukvården.

20 aspiranter rekryteras med utbildningsstart i augusti 2017

Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn. Är du en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer och vill göra en insats för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Ny utbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm

Ambulansteamet inom ambulanssjukvården ska bestå av en specialistsjuksköterska och lägst en ambulanssjukvårdare. Sedan några år råder det en stor brist på båda yrkeskategorierna. Ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting har expanderat vilket också bidragit till en bristsituation.

Sprid viktigt meddelande

Under julen kommer 40 000 samtal till 112.

Ambulanssjukvårdens responstid vid hjärtstopp

Mediantiden från larm till ambulansens ankomst till patienten har ökat från sex minuter 1992 till tio minuter 2015.

Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Carl Magnusson, doktorand knuten till centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, ska studera om det är patientsäkert. Kanske kan det rädda liv?

Nilssons nya Ambulans – XC90

Så här ser den ut. Nilssons efterlängtade XC90 Ambulans.