Kassör förskingrade 425 444 kr


skmf-logga

Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF) försöker beakta den personliga tragedi som drabbat föreningens kassör.  Ärendet ligger nu hos åklagare. 

I januari 2016 uppdagades att föreningens kassör under en relativt kort period (25 oktober 2015 till den 20 januari 2016) fört över omkring 425 000 kr från föreningens konton till sina egna konton eller andra konto för att betala egna skulder så gjordes en polisanmälan. Styrelsen författade ett brev angående det inträffade och skickade ut detta till medlemmarna. Kassören fråntogs omedelbart fullmakten från föreningens konton och det företagskort som kassören förfogade över makulerades. Den 1 april 2016 betalades  155 318,46 kr av de 425 444 kr tillbaka; således finns en kvarvarande skuld på 270 125,54 kr till föreningen.

Styrelsen har varit tvungna att fokusera på att bistå polisens och åklagarens arbete på grund av förskingringen, samt reducera risken att föreningen skall ta mer skada än vad den redan gjort.

Stadgeändringar, temadagar, det inplanerade årsmötet, bidrag till flyktingkatastrofen etc. har fått ställas in/fått stå tillbaka på grund av det merarbete som uppstått, för att bistå polisen i samband med utredningen av fallet och för att tillförsäkra en extern sammanställning av föreningens räkenskaper.

Källa:  Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF). Verksamhetsberättelse 2016-10-24.

Verksamhetsberättelse 2015 för Svensk Katastrofmedicinsk Förening


 

Brottsmisstanke mot anställd i samband med räddningsinsats

En anställd vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst har av polisen delgivits misstanke om brott i samband med räddningsinsatsen vid en trafikolycka i Örkelljunga, då en kollega avled.

Sjuksköterska i ambulans utförde skiftbyte under prio 1-uppdrag

Arbetade som sjuksköterska från och med januari 2014, men erhöll legitimation först den 16 juni 2014. IVO riktar nu kritik mot sjuksköterskan för att ha åkt till ambulansstationen för personalbyte under pågående prio1-uppdrag.

Minnesanteckningar från mötet med Inrikes­minister Anders Ygeman

Inrikes­minister Anders Ygemans tack till deltagarna vid rundabordsamtalet. Ett samtal om hot och våld mot personal inom polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården den 5 februari 2016.

Hot och våld mot blåljuspersonal har ökat.

Inrikesminister Anders Ygeman bjuder in ALARM-Ambulansförbundet till rundabordssamtal. Samtalet sker fredagen den 5/2.

Läs hela domen – Olaga hot mot ambulanssjuksköterska

Södertörns tingsrätt anser att mannen gjort sig skyldig till olaga hot och olovlig körning. Han döms till 100 dagsböter på 140 kronor. Han ska dessutom betala ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren 5 000 kronor var i skadestånd.